Zmluvné podmienky

o zabezpečení coworkingu, tvoriace neoddeliteľnú prílohu Prihlášky na coworking

Prevádzkovateľom internetovej stránky Cowork na adrese http://cowork-stupava.sk a poskytovateľom služby je občianske združenie HAPPY, Kúpeľná 2, 900 31 Stupava, IČO: 42 35 3271, zapísaný v registri Ministerstva vnútra SR, č. spisu: VVS/1-900/90-421 15 (ďalej len “Centrum Happy”)

Dňom odoslania Prihlášky na coworking klientom vzniká zmluvný vzťah medzi klientom a Centrom Happy, ktorý sa riadi Zmluvnými podmienkami, tvoriacimi neoddeliteľnú súčasť tejto Prihlášky. Táto Prihláška je vyhotovená a odoslaná z internetovej adresy Centra Happy http://cowork-stupava.sk. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvný vzťah uzatvárajú slobodne a vážne, že sa oboznámili so Zmluvnými podmienkami, rozumejú im a súhlasia s nimi. Klient súčasne výslovne súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v tejto Prihláške.

Zmluvný vzťah medzi Centrom Happy a záujemcom o zabezpečenie coworkingu (ďalej len „klient“) sa riadi v zmysle § 262 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 269 ods. 2 prvá veta ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Coworking

V rámci coworkingu môže klient využiť priestor Centra Happy na Kúpeľnej ul. č. 2 v Stupave v čase a termíne definovanom v Prihláške, na účel coworkingu definovanom na internetovej stránke http://cowork-stupava.sk.

Centrum Happy si vyhradzuje právo klientovi Prihlášku potvrdiť, resp. zamietnuť.

Klient sa zaväzuje zaplatiť Centru Happy členský poplatok (ďalej len „členský poplatok“), vo výške uvedenej v Prihláške.

Členský poplatok, jeho splatnosť, dôsledky neúčasti klienta

Členský poplatok uvedený v Prihláške je konečný, Centrum Happy nie je platcom DPH. Právo na zaplatenie členského poplatku vznikne Centru Happy dňom odoslania Prihlášky klientom. Splatnosť členského poplatku je do 7 dní od odoslania Prihlášky. Klient nemá právo na vrátenie už zaplatenej časti členského poplatku, v prípade, ak z dôvodu, ktorý nezavinilo Centrum Happy neabsolvuje coworking.

Fair use pravidlá

Centrum Happy poskytne klientovi internetové pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete a pripojenie k elektrickej energii. Dodávateľom týchto služieb sú tretie strany a Centrum Happy nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú výpadkom alebo nedostupnosťou internetového pripojenia alebo elektrickej energie.

Klient sa zaväzuje, že nevyužije internetové pripojenie na akúkoľvek činnosť, ktorý by mohla byť v rozpore s platnými právnymi predpismi.

Klient si pre coworking zabezpečí vlastný notebook. V prípade, že klient plánuje využiť iné (najmä energeticky náročnejšie) elektrické zariadenie, informuje o tom Centrum Happy vopred a takéto zariadenie môže použiť až s písomným súhlasom Centra Happy.

BOZP a zdravotný stav klienta

Klient súhlasí s tým, že coworking absolvuje podľa požiadaviek zodpovedného pracovníka Centra Happy. Klient sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a zdravie Klienta alebo ostatných klientov Centra Happy. Klient odoslaním prihlášky prehlasuje, že jeho zdravotný stav nevylučuje účasť na coworkingu a neohrozuje zdravotný stav ďalších klientov Centra Happy.

Klient je povinný dodržiavať pravidlá ochrany pred požiarmi a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Klient sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Centru Happy akýkoľvek úraz, ktorý vznikne v súvislosti s účasťou na coworkingu. Klient sa týmto zaväzuje, že ak poruší niektorú z týchto povinností, nahradí škodu, ktorá tým vznikne Centru Happy.

Osobitné ustanovenia

Odoslaním Prihlášky dáva klient svoj výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v Prihláške podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a so zaradením jeho osobných údajov do registra vedeného Centrom Happy. Účelom spracovania osobných údajov sú štatistické potreby a elektronický styk, zasielanie ponúk Centra Happy na adresu klienta a archivácia Prihlášky Centrom Happy. Klient dáva súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomne odvolať.

Záverečné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky vyplnenej klientom na internetovej stránke http://cowork-stupava.sk. Odoslaním Prihlášky klient potvrdzuje, že zmluvné podmienky sú mu známe a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.